paragraph

Oświadczamy, że wszelkie prawa do treści strony, projektu graficznego (w tym logo kancelarii), zdjęć, jak też zamieszczonych tekstów, podlegają ochronie prawnej i nie mogą być wykorzystywane przez osoby trzecie bez wyraźnej, pisemnej zgody, pod rygorem nieważności zgody.