Partnerzy

Adwokat dr Paweł Razowski – adwokat Izby Adwokackiej we Wrocławiu, doktor nauk prawnych, założyciel kancelarii.

W pracy zawodowej adwokata zajmuje się przede wszystkim sprawami z zakresu prawa administracyjnego (w tym publicznego prawa gospodarczego, prawa obrotu nieruchomościami, prawa planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz prawa budowlanego), prawa podatkowego i prawa bankowego, prawa gospodarczego, prawa zamówień publicznych, a także prawa cywilnego i postępowania cywilnego.

Pełnomocnik w licznych postępowaniach sądowych, administracyjnych i podatkowych, w tym w prestiżowych sprawach cywilnych i gospodarczych, w których wartości przedmiotów sporu wynosiły kilkanaście lub kilkadziesiąt milionów złotych. Z sukcesami reprezentuje swoich Klientów w skomplikowanych sporach sądowych przed sądami apelacyjnymi, Sądem Najwyższym, wojewódzkimi sądami administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Autor wielu opinii prawnych, opracowywanych na zlecenie m.in. jednostek samorządu terytorialnego i samorządowych jednostek organizacyjnych.

Ukończył z wynikiem bardzo dobrym i z wyróżnieniem stacjonarne studia prawnicze na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, a następnie aplikację adwokacką w Izbie Adwokackiej we Wrocławiu, zdając z wyróżnieniem egzamin adwokacki.

Równolegle ukończył stacjonarne studia doktoranckie nauk prawnych pod kierownictwem prof. dr hab. Barbary Adamiak w Zakładzie Postępowania Administracyjnego i Sądownictwa Administracyjnego Wydziału Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, broniąc pracy doktorskiej i uzyskując stopień naukowy doktora nauk prawnych.

Jest autorem licznych publikacji naukowych (monografii, podręczników, rozdziałów w pracach zbiorowych, artykułów i glos) z zakresu prawa i postępowania administracyjnego (w tym postępowania podatkowego), postępowania sądowoadministarcyjnego i administracyjnego postępowania egzekucyjnego, w tym pierwszej na polskim rynku wydawniczym monografii poświęconej ważnej w praktyce problematyce niedopuszczalności drogi sądowej w postępowaniu sądowoadministracyjnym (P. Razowski, Niedopuszczalność drogi sądowej w postępowaniu sądowoadministracyjnym, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2015, ss. 466).

Poglądy naukowe adwokata dra Pawła Razowskiego są przywoływane w orzeczeniach sądów administracyjnych, w tym w głośnych i precedensowych sprawach, jak np. sprawa ze skarg Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, Dyrektora Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku oraz Rzecznika Praw Obywatelskich na zarządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 6 września 2016 r. w sprawie połączenia państwowych instytucji kultury Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku i Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 oraz utworzenia państwowej instytucji kultury – Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku (zob. postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 5 kwietnia 2017 r., II OZ 299/17, www.orzeczenia.nsa.gov.pl) . Poglądy naukowe adwokata dra Pawła Razowskiego są także licznie przywoływane w innych orzeczeniach sądów administracyjnych (zob. m.in. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 28 sierpnia 2014 r., II SAB/Łd 94/14, www.orzeczenia.nsa.gov.pl, wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie z dnia 18 września 2013 r., II SA/Rz 489/13, www.orzeczenia.nsa.gov.pl, wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 23 sierpnia 2012 r., III SA/Po 411/12, www.orzeczenia.nsa.gov.pl, wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 16 lutego 2012 r., II SA/Sz 1112/11, www.orzeczenia.nsa.gov.pl).

Prelegent na licznych ogólnopolskich konferencjach naukowych i specjalistycznych szkoleniach z zakresu prawa podatkowego, prawa i postępowania administracyjnego (w tym prawa samorządu terytorialnego) oraz postępowania sądowoadministracyjnego przeznaczonych dla sędziów, adwokatów, radców prawnych i doradców podatkowych, a także aplikantów zawodów prawniczych (m.in. w ramach programu „IDEA” – wspólnego przedsięwzięcia Izb Adwokackich: Krakowskiej i Wrocławskiej, polegającego na rejestracji w formie audiowizualnej spotkań z wybitnymi prawnikami, w tym przede wszystkim adwokatami, i udostępnianiu wygłoszonych przez nich wykładów za pośrednictwem Internetu.

Wykładowca Okręgowej Rady Adwokackiej we Wrocławiu, prowadzący zajęcia z aplikantami adwokackimi z zakresu prawa administracyjnego (w tym m.in. prawa budowlanego oraz planowania i zagospodarowania przestrzennego), postępowania administracyjnego i postępowania sądowoadministracyjnego.

Posługuje się językiem angielskim, w tym językiem angielskim prawniczym.

+48 600 851 471

razowski@adwokatrazowski.pl

Adwokat dr Angelika Drelichowska – adwokat Izby Adwokackiej we Wrocławiu, doktor nauk prawnych.

W pracy zawodowej adwokata zajmuje się w szczególności sprawami z zakresu szeroko pojętego prawa administracyjnego, a w szczególności postępowania administracyjnego (ogólnego i podatkowego), administracyjnego postępowania egzekucyjnego, a także postępowania sądowoadministracyjnego. Prowadzi również z sukcesami sprawy z zakresu prawa cywilnego (w tym zwłaszcza z zakresu prawa rzeczowego i prawa zobowiązań), prawa rodzinnego oraz prawa gospodarczego. Ze szczególną empatią i zaangażowaniem reprezentuje Klientów w sprawach o rozwód, alimenty, władzę rodzicielską oraz kontakty z dziećmi. Ponadto występuje również w procesach karnych.

Ukończyła z wynikiem bardzo dobrym i z wyróżnieniem stacjonarne studia prawa i stacjonarne studia administracji na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Jej praca magisterska pt. “Reprezentacja strony w administracyjnym postępowaniu ogólnym” zajęła drugie miejsce w corocznym konkursie na najlepsze prace magisterskie.

Następnie ukończyła aplikację adwokacką w Izbie Adwokackiej we Wrocławiu, równolegle odbywając stacjonarna studia doktoranckie nauk prawnych pod kierownictwem prof. dr hab. Barbary Adamiak w Zakładzie Postępowania Administracyjnego i Sądownictwa Administracyjnego Wydziału Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, broniąc z wyróżnieniem pracy doktorskiej i uzyskując stopień naukowy doktora nauk prawnych.

Jest autorką kilkudziesięciu publikacji naukowych w tym monografii, rozdziałów w pracach zbiorowych, artykułów i glos. Prowadzi zajęcia ze studentami Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, a także specjalistyczne szkolenia z zakresu prawa i postępowania podatkowego oraz administracyjnego postępowania egzekucyjnego dla adwokatów, radców prawnych, doradców podatkowych i pracowników organów administracji samorządowej.

Poglądy naukowe adw. dr Angeliki Drelichowskiej są przywoływane w orzeczeniach sądów administracyjnych (zob. m.in. wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 2 czerwca 2016 r., I SA/Wr 277/16, www.orzeczenia.nsa.gov.pl, wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 23 lutego 2016 r., III SA/Wa 985/16, www.orzeczenia.nsa.gov.pl, wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 4 lutego 2016 r., III SA/Wa 863/15, www.orzeczenia.nsa.gov.pl, a także wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 18 sierpnia 2015 r., II FSK 1758/13, www.orzeczenia.nsa.gov.pl).

Świadczy pomoc prawną także w języku niemieckim.

+48 508 999 948

drelichowska@adwokatrazowski.pl