Prawo cywilne

Prawo cywilne

Świadczymy kompleksową pomoc prawną w zakresie szeroko pojętego prawa cywilnego.
Zakres usług prawnych naszej kancelarii obejmuje m.in. sporządzanie i opiniowanie wszelkiego typu umów (zwłaszcza umów o roboty budowlane, umów sprzedaży, umów najmu, umów dzierżawy, umów leasingu, umów przelewu (cesji) wierzytelności, przejęcia długu, umów factoringu i forfaitingu), zastępstwo procesowe w postępowaniach cywilnych przed sądami powszechnymi i Sądem Najwyższym, sporządzenia pism procesowych (w tym m.in. pozwów, wniosków, apelacji i skarg kasacyjnych), a także udzielanie porad prawnych w zakresie prawa cywilnego.
Świadczymy doradztwo w zakresie przygotowywania pod względem prawnych inwestycji budowalnych, pomagając naszym Klientom m.in. w negocjowaniu i przygotowywaniu umów między inwestorem a generalnym wykonawcą, a także między podwykonawcą a generalnym wykonawcą i inwestorem, jak również w negocjowaniu i przygotowywaniu projektów umów deweloperskich.
Zapewniamy w pełni profesjonalną obsługę prawną m.in. w sprawach odszkodowawczych (w zakresie dochodzenia odszkodowania z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania (art. 471 i n. Kodeksu cywilnego), dochodzenia odszkodowania lub zadośćuczynienia z tytułu czynów niedozwolonych (art. 415 i n. Kodeksu cywilnego), jak również wypadków komunikacyjnych i innych zdarzeń), w sprawach dotyczących ochrony dóbr osobistych osób fizycznych i osób prawnych, w tym spółek prawa handlowego, a także w sprawach z zakresu prawa rzeczowego (ochrona prawa własności nieruchomości i rzeczy ruchomych, w tym dochodzenie roszczeń windykacyjnych i negatoryjnych, ochrona posiadania, ustanawianie ograniczonych praw rzeczowych na nieruchomościach (np. służebności, w tym służebności przesyłu, hipoteki i inne), zniesienie współwłasności.
Świadczymy również usługi prawne w zakresie prawa spadkowego, zapewniając profesjonalną pomoc m.in. w sprawach o stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, zachowek i wykonanie zapisu.