Prawo zamówień publicznych

Prawo zamówień publicznych

Świadczymy pomoc prawną w zakresie prawa zamówień publicznych, zarówno dla Wykonawców, jak i Zamawiających.
Udzielamy profesjonalnego wsparcia prawnego na etapie postępowania przetargowego. Sporządzamy lub analizujemy dokumentację przetargową na postawie ryzyka prawnego (ogłoszenia, SIWZ, umowy). Oferujemy sporządzanie regulaminów, wzorów pism, formularzy, oświadczeń, planów zakupów, a także przygotowanie korespondencji z Wykonawcami (odpowiedzi na pisma, zapytania i wnioski) lub sporządzenie pism do Zamawiającego, zapytań i wniosków. Oferujemy doradztwo prawne na etapie ubiegania się o zamówienie oraz na etapie jego realizacji.
Reprezentujemy Naszych Klientów w postępowaniach odwoławczych przed Krajową Izbą Odwoławczą (KIO), a także w postępowaniach sądowych wywołanych wniesieniem skargi na orzeczenia KIO. W tym zakresie oferujemy w szczególności sporządzanie odwołań i przystąpień, reprezentację przed KIO, sporządzanie skarg do sadów powszechnych na orzeczenia KIO i reprezentację procesową przed tymi sądami.